ไปซื้อข้าวของเพื่อที่จะขึ้นห้องใหม่ค่ะ
https://youtu.be/wc05hG5N4I8