ต้มตีนไก่ใส่หมาร่าอีสูตรของน้าสาวค่ะ Boiled Chicken Feet
https://youtu.be/qRj3helI_jA