น้องหอมฟองพาคุณครูมาซื้อจักรเย็บผ้าค่ะ
https://youtu.be/zKOxNI7InLw