เที่ยวฝายน้ำล้นตีนเขาที่ไหลลงมาที่หมู่บ้านเราค่ะ Water excursion
https://youtu.be/aDY-jO0ijkk