เตรียมข้าวของเพื่อที่จาทำโกนหัวไฟหลานค่ะ
https://youtu.be/hwuC8Xj4Xcg