น้องหอมฟองพาแม่ไปซื้อนมที่ในเวียงค่ะ
https://youtu.be/muAQxK0PUIk